I tråd med fagfornyelsen

Dybdelæring

Dybdelæring handler om å få elevene til å forstå komplekse sammenhenger og til å overføre kunnskap fra en situasjon til en annen. For å oppnå dybdelæring må elevene få mulighet til å reflektere og sette ord på egne tanker.

Gjennom opplegget skal elevene trenes i samarbeid, samle, vurdere og koble informasjon slik at de kan gi råd til hvordan vi kan få ungdom til å spise mer sjømat. Elevene bruker, gjennom praktiske og varierte aktiviteter, egne forkunnskaper og erfaringer og får anledning til å relatere fagbegreper og nye ideer til disse.

På denne måten organiserer elevene sin egen kunnskap, de vurderer nye ideer og knytter dem til konklusjoner. Ved at du observerer kjennetegn på dybdelæring hos elevene kan du få et innblikk i hvor eleven er i sin læringsprosess.

Motivasjon og tilpasning

Elevene får i oppdrag å gi konkrete råd til sin egen målgruppe. De skal sette seg inn i Norge som sjømatnasjon, sjømatens helsemessige fordeler og hvilke muligheter som finnes med tanke på utdanning etter ungdomsskolen. De skal sette seg mål for seg selv og sin familie i den store «sjømataksjonen».

Oppdraget skal motivere elevene ved at det er noe konkret de skal lage, og at det er en blanding av teori og praksis. Temaet skal oppleves som engasjerende, og det å få besøk av kokker og ha workshop sammen med medelever for å lære med skal gi en helhetlig forståelse av faktoren mat spiller i livet, kultur og identiteten vår.

Bruk av fagbegrep i teoretisk og praktisk sammenheng

Alle begrepene til utforskingen er synlige i alle øktene, men de begrepene som det jobbes mest med i den enkelte økt er uthevet. Vær nøye på å bruke begrepene riktig. Du kan gjerne gjenta de ofte, og utfordre elevene i å bruke fagbegrepene selv. Da blir det en progresjon gjennom utforskinga der begrepsapparatet utvides og de selv klarer å bruke de riktige begrepene.

Etter hver økt skal elevene diskutere og notere hva de har lært og hva av dette de skal bruke videre i arbeidet med kostholdsrådet. Skjemaet Hva har vi lært? ligger i elevheftet etter hver økt. Denne oppsummeringa er et godt utgangspunkt for underveisvurdering.

Læringsmålene til hver økt viser hva vi vil at elevene skal sitte igjen med etter den enkelte økta. Målene er særlig knyttet til kjerneelementene.

I den avsluttende oppsummeringen brukes tenk-par-del, der det er viktig å gi nok tid til tenke-delen, slik at alle rekker å tenke. Dette er viktig for å gi en tilpasset opplæring.

Språk og kommunikasjon

Det er god variasjon mellom muntlige, skriftlige og digitale aktiviteter gjennom hele opplegget. Elevene må bruke begreper både skriftlig og muntlig for å beskrive og diskutere faginnhold, begrunne valg eller synspunkter og argumentere for disse. Aktivitetene gir elevene ulike strategier for å tilegne seg et innhold.

Utforskende arbeidsmåter

Utforskende aktiviteter er gjennomgående i hele opplegget. Gjennom digitale kalkulatorer finner elevene mye av informasjonen de trenger for å vurdere ulike løsninger på oppdraget. Det legges vekt på at elevene gjennom ulike typer gruppeaktiviteter og diskusjoner får tid til å samarbeide om å komme fram til et felles forslag til løsning.

Nettside: www.sjømatspire.no

Digitalt elevhefte. Gjennom hele undervisningsopplegget skal elevene bruke en Google Slides/PowerPoint som arbeidsbok. Elevheftet inneholder all informasjon som skal brukes i de ulike øktene, og egenvurdering som skal brukes på slutten av opplegget.

PowerPoint. Det er laget PowerPoint-presentasjoner til alle øktene. Lysbildene har utfyllende tekst som kan være en støtte til deg som lærer. Disse kan du tilpasse til egne elever for eksempel ved å bytte ut tekst med bilder. Presentasjonene inneholder også forslag til kjennetegn på måloppnåelse, og hjelpespørsmål som elevene kan bruke som støtte i arbeidet.

Gjennomføring. Til hver økt er det en detaljert tidsplan. Dette er et forslag til hvordan du kan gjennomføre økta for å få god nok tid til alle de varierte aktivitetene. Du tilpasser økten slik det passer for deg og dine elever, men husk å sette av tid til en oppsummering etter hver økt.

Begreper. Begrepene som det skal fokuseres ekstra på, er uthevet i høyremargen for hver økt. Forklaringen på hvert begrep kommer opp når du klikker på begrepet[1].

[1] https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=2272951

0%

Den store sjømataksjonen

Her kommer det en egen Sjømatspire-quiz du kan delta på og vinne kule premier!

I mellomtiden test din kunnskap om sjømat og fisk !

1 / 7

1. Hva er klassens fem beste tips for å få barn og unge til å spise mer sjømat?

Hint...

Her står et hint.....

2 / 7

2. Hvor lang kan en torsk bli

3 / 7

3. Hvorfor må vi være forsiktige med mengden tang og tare vi spiser?

4 / 7

4. Hva er de viktigste næringsstoffene i rød fisk?

5 / 7

5. Hvilken skole går du på?

6 / 7

6. Kan du helsemyndighetenes kostråd om sjømat?

7 / 7

7. Hva slags matvarer hører til matvaregruppen sjømat?

Takk for svarene, fyll ut skjema nedenfor og send til Sjømatspire.

Din score er

Gjennomsnitts score er 46%